SALGS- OG LEVERINGS-
BETINGELSER FOR SYNERGI A/S


CVR.nr. 26881560, herefter betegnet ”Synergi”

BETINGELSER FOR SAMARBEJDE MED SYNERGI

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes mellem kunden og Synergi med mindre andet skriftligt er aftalt parterne imellem.


1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for Synergi i 30 dage fra tilbuddets dato.

1.2 Aftale er indgået, når Synergi har modtaget kundens accept – enten skriftligt eller mundtligt.

1.3 Har kunden bedt Synergi om, at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Synergi berettiget til, at få betaling efter regning.

1.4 Tilbud afgivet af Synergi er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes, som forudsat i tilbuddet.
 • Kunden ikke forlanger arbejdet udført i del-leverancer i stedet for én samlet leverance.
 • Det af kunden fremsendte materiale svarer til det i Synergis afgivne tilbud.

2. Pris

2.1 Alle priser er ekskl. moms, inkl. miljøtillæg og levering til én adresse i Danmark.

2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Synergi berettiget til, at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Synergi berettiget til, at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde, som følge af at det grundmateriale, kunden har givet Synergi, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde, som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. Ekstraarbejde, som følge af at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde, som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.

3. Levering

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Kundens handling eller undladelse.
 • De i pkt. [8.1.] nævnte omstændigheder.

3.2 Ved disse forsinkelser har Synergi ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3 Hvis en begivenhed, som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Synergis leveringsforpligtelser fordyres, er Synergi forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer, at ville betale den af Synergis beregnede merpris.

3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Synergi leveringstidspunktet.


4. Betaling

4.1 Betaling sker enten på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4.2 Der påløber rente med 2% pr. måned fra forfaldsdagen.

4.3 På Synergis anmodning er kunden til enhver tid forpligtet til, at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Synergi forpligtet til, at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.


5. Ejendomsret, ophavsret mv.


5.1 Ophavsretten til de af Synergi udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Synergi og må ikke uden Synergis godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 Hvad Synergi har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Synergis ejendom. Det gælder, uanset om det er særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede anvendes alene til arbejder for kunden og opbevares kun efter særskilt aftale herom.


6. Forsinkelse

6.1 Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


7. Mangler

7.1 Synergi har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2 Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7.3 Synergi har ret til en over- eller underlevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Synergi, har Synergi ret til en rimelig over- eller underlevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4 Kunden er ansvarlig for straks og senest inden for 8 dage at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden muligheden for at gøre manglen gældende. Synergi er berettiget til, at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.5 Synergi hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7.6 Synergi er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt kunden ikke skriftligt har givet Synergi nøjagtig instruktion om disses placering.

7.7 Synergi giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, faktureres eventuelle rettelser af numre ekstra.

7.8 Synergi giver ingen garanti for manglende eller forkerte adresser ved leverancer indeholdende adressebærer.


8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Synergi intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
 • I øvrigt enhver omstændighed, som Synergi ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 Synergi hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet inddirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4 Synergi er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Synergi er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter.

Synergi er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Synergis side er handlet med grov uagtsomhed.

Synergi hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Synergi i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Synergis ansvar, er kunden pligtig til at holde Synergi skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Synergi har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Synergi sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Synergi skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 Synergi har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som fx originaler, materialer o. lign., som ikke er Synergis, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Synergi har udført. Synergi er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Synergi eller hans folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.


9. Underleverandører

9.1 Synergi er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


10. Periodiske skrifter

10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.


11. Købeloven

11.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i Roskilde.

HVORDAN KAN VI
HJÆLPE DIG?

Kontakt direktør og projektleder Thomas, hvis du har spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Thomas arbejder til dagligt med projektledelse inden for grafisk design, web og digital. Har du en hasteopgave?
Så står Thomas altid klar til at hjælpe dig videre.

 

Thomas
THOMAS BAGGER HANSEN

Mail: th@synergi1.dk
Tlf.: 70 27 90 03